May

Accountability to Affected Populations (AAP) (English/Polish)

Training

Accountability to Affected Populations (AAP) (English/Polish)

Accountability to Affected Populations - Ukraine Crisis Response

Please find the details in POLISH BELOW. Poniżej informacje w języku POLSKIM.

The Accountability to Affected Populations (AAP) module defines AAP and examines why it is important in humanitarian action broadly and in response to the Ukraine crisis more specifically. It explores, in more detail three pillars of AAP: community participations, information sharing and feedback mechanisms; including ways to put these into practice. The module provides opportunities for participates to identify actions they can take to increase accountability to the affected populations they are currently working with.

The course includes two sessions:

  • Session 1: AAP and community participation - this session defines AAP and examines why it is important and what it entails. It focuses on one pillar of AAP: community participation. The session allows participants to consider community participation in the context of the Ukraine crisis response and identify actions to increase community participation in their current response.
  • Session 2: AAP, information sharing and feedback mechanisms - this session explores two pillars of AAP: information sharing and feedback mechanisms. It allows participants to consider how to effectively implement these pillars to increase their accountability to the affected populations they are currently working with.

The facilitated module uses participatory methods and it is expected that learners will participate in discussions and activities in order to deepen their understanding of the concepts that are discussed. Participants will be offered opportunities to share relevant personal experiences and reflections to benefit their own and others' learning.

Module Aim

To support participants to implement actions that increase their accountability to affected populations in their work as part of the Ukraine Crisis Response.

Module Objectives

By the end of the module, participants will be able to:

  • Describe some of the key considerations and attributes of accountability to affected populations (AAP),
  • Explain what community participation means and the possible barriers to participation in the context of the Ukraine crisis response,
  • Assess potential actions to encourage community participation in their current response to the Ukraine crisis,
  • Describe how effective communication can support accountability to affected populations,
  • Describe what feedback and response mechanisms are and how they can support accountability to affected populations,
  • Identify actions that they and their organisation can take to improve their information sharing and establish or strengthen feedback and response mechanisms in their current response to the Ukraine crisis.

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration.

TOTAL: 120 minutes.

Participants will be asked to watch a short video prior to the live sessions.

Who should attend?

Accountability to Affected Populations (AAP) module is intended for anyone working or volunteering with populations affected by the Ukraine Crisis. There are no formal entry requirements for the module.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to Join?

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Training will be facilitated by RedR UK international experts in the English language with simultaneous interpretation available in Polish

Dates

Session I and II: Tuesday17th May, 16:00 Kyiv time (EEST or UTC+3) -this is, 15:00 Warsaw time

HPass Badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

If you have any questions about this course or require further information, please contact training@redr.org.uk. In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK are committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

---------

Odpowiedzialność wobec społeczności, której pomagamy (AAP)

Moduł Odpowiedzialność wobec społeczności, której pomagamy (AAP) definiuje, czym jest ta odpowiedzialność i dlaczego jest istotna konkretnie w działaniach związanych z kryzysem humanitarnym na Ukrainie.

Kurs analizuje bardziej szczegółowo trzy filary AAP: udział społeczności, przekazywanie informacji oraz mechanizmy informacji zwrotnych. Obejmuje to także sposoby wdrażania tego w praktykę.

Moduł daje uczestnikom możliwość zidentyfikowania działań, które mogą podjąć, aby zwiększyć odpowiedzialność wobec społeczności, z którymi obecnie pracują.

Kurs składa się z dwóch sesji:

Sesja 1:

AAP i udział społeczności - ta sesja definiuje AAP oraz bada, dlaczego jest to istotne i co to obejmuje.

Ta część skupia się na jednym filarze AAP: udziale społeczności.

Podczas sesji uczestnicy będą mogli rozważyć uczestnictwo społeczności w kontekście kryzysu humanitarnego na Ukrainie oraz wskazać działania zmierzające do zwiększenia udziału społeczności w ich obecnej pracy.

Sesja 2:

AAP, przekazywanie informacji oraz mechanizmy informacji zwrotnych - ta sesja dotyczy dwóch filarów AAP: przekazywania uzyskanych informacji i mechanizmów uzyskiwania informacji zwrotnych.

Zachęca ona uczestników do rozważenia, jak skutecznie wprowadzać te filary w życie, aby zwiększać swoją odpowiedzialność wobec społeczności, z którymi obecnie pracują.

Kurs ze szkoleniowcem zachęca do interakcji; oczekujemy, że uczestnicy wezmą udział w dyskusjach i ćwiczeniach, aby pogłębić swoje zrozumienie omawianych kwestii.

Uczestnicy będą mieli możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami i refleksjami, co będzie pomocne dla nich samych i innych uczestników.

Cel modułu

Wspieranie uczestników w zwiększaniu swojej odpowiedzialności wobec społeczności, z którymi pracują w ramach działań w odpowiedzi na kryzys humanitarny na Ukrainie.

Czego nauczy ten moduł

W czasie modułu uczestnicy nauczą się:

Opisać niektóre z najważniejszych kwestii i elementów odpowiedzialności wobec społeczności, którym pomagają (AAP);

Wyjaśnić, co oznacza zaangażowanie społeczności oraz jakie są potencjalne bariery takiego udziału w kontekście pracy w związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie;

Ocenić potencjalne działania, które mogłyby zwiększyć udział społeczności w ich obecnej pracy w związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie;

Opisać, jak skuteczna komunikacja może wspierać odpowiedzialność wobec społeczności, której pomagają;

Opisać, jakie są mechanizmy uzyskiwania informacji zwrotnych i reakcji oraz w jaki sposób mogą one wspierać odpowiedzialność wobec społeczności, którym pomagają;

Zidentyfikować działania, które mogą podjąć osobiście lub jako organizacja, aby poprawić proces przekazywania informacji i wzmocnić mechanizmy uzyskiwania informacji zwrotnych i reakcji w kontekście pracy w związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie.

Struktura kursu

Moduł składa się z dwóch 60-minutowych sesji na żywo ze szkoleniowcem.

W SUMIE:

120 minut

Będziemy prosić, aby uczestnicy obejrzeli krótki materiał wideo przed kursem.

Kto powinien wziąć udział?

Moduł Odpowiedzialność wobec społeczności, której pomagamy (AAP) jest opracowany z myślą o wszystkich, którzy w ramach pracy zawodowej lub wolontariatu niosą pomoc dotkniętym kryzysem humanitarnym na Ukrainie.

Aby wziąć udział w tym module, nie ma żadnych formalnych wymagań.

Ten kurs oferowany jest bezpłatnie; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Stworzymy też listę oczekujących; jeśli zabraknie miejsc, to prosimy wysłać do nas e-mail, na wypadek, gdyby ktoś zrezygnował.

Daktyle

Session I and II: Tuesday17th May, 16:00 Kyiv time (EEST or UTC+3) -this is, 15:00 Warsaw time

Znak Hpass

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mogli ubiegać się o Znak HPass, czyli cyfrową plakietkę, dzięki której można zasygnalizować posiadanie danych umiejętności i doświadczeń w sektorze pomocy humanitarnej.

Więcej informacji na temat plakietek HPass można przeczytać:

https://hpass.org/digital-badging-learn-more-about-how-it-works/

Jakieś pytania?

Warunki umowy są do wglądu tutaj, można też kontaktować się z nami pod adresem training@redr.org.uk.

Wszelkie skargi należy kierować na adres: complaints@redr.org.uk

RedR UK podejmuje starania, by spełniać potrzeby wszystkich ludzi, w tym różnych grup płciowych, wiekowych i osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby związane z dostępem do szkoleń lub specjalne potrzeby edukacyjne, RedR UK dołoży starań, aby dostosować się do twoich potrzeb w uzasadnionym stopniu; aby omówić swoje potrzeby bezpośrednio z RedR UK, wyślij e-mail do training@redr.org.uk w jakimkolwiek momencie procesu rezerwacji miejsca.

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on