April

How to use the Sphere Handbook in Ukraine (UKR/ENG)

Training

How to use the Sphere Handbook in Ukraine (UKR/ENG)

Learn how using the Sphere Handbook can improve quality and accountability in humanitarian response in Ukraine

Як користуватися довідником Sphere в Україні

У співпраці зі Sphere RedR UK організовує онлайн-навчальну програму, щоб ознайомити тих, хто працює або волонтерить із реагування на гуманітарну кризу в Україні з посібником Sphere. У курсі пояснюється, як люди та організації, що реагують на гуманітарні кризи, можуть використовувати посібник для покращення як якості допомоги, яку вони надають, так і своєї підзвітності, особливо перед тими, хто безпосередньо постраждав від кризи.

Структура курсу

• 1-годинне самостійне електронне навчання

• 2 x 2-годинні онлайн-тренінги

• 1 година читання та самостійного навчання

Загальний час навчання: 6 год

Цілі курсу

Модуль для самостійного вивчення надає вступ до Довідника Sphere і пояснює, як люди та організації, які реагують на гуманітарні кризи, можуть використовувати Довідник для покращення якості допомоги, яку вони надають. Розглянуті теми включають:

• Що таке Довідник Sphere і яка мета та передбачуваний вплив,

• Які принципи та основи довідника Sphere,

• Основний зміст і структура стандартів з WASH, продовольчої безпеки та харчування, житла та поселення та охорони здоров’я,

• Як структуровані стандарти, включно з ключовими діями, індикаторами та інструкціями та як їх можна використовувати,

• Як застосовувати стандарти в гуманітарному контексті,

• Де можна знайти додаткову інформацію та ресурси для підтримки застосування мінімальних стандартів.

Після завершення 2 модулів, що проводяться в прямому ефірі, учасники зможуть:

• Пояснити підхід Sphere,

• Узагальнити зміст і структуру довідника Sphere,

• Продемонструвати, як застосування підходу Sphere допоможе забезпечити кращу підзвітність і якість нашого програмування,

• Навести приклади того, як мінімальні стандарти Sphere, показники, ключові дії та інструкції можуть бути застосовані на практиці,

• Визначити додаткові джерела інформації, ресурси та підтримку.

Хто може взяти участь?

Люди, які беруть участь у реагуванні на гуманітарну кризу в Україні, мало або зовсім не знають Sphere. Учні можуть працювати або волонтерити в різноманітних організаціях, включаючи органи місцевого самоврядування, національні та місцеві неурядові організації, організації громадянського суспільства чи громадські організації.

Цей курс пропонується безкоштовно, в порядку черги. Ми створимо список очікування, тому, будь ласка, напишіть нам, якщо курс (список учасників) вже заповнений, щоб ми могли мати на увазі, якщо з’явиться вільне місце.

Як приєднатись?

Якщо ви хочете взяти участь, натисніть "зареєструватися/register" на цій сторінці зверху. Після реєстрації ви отримаєте інструкції щодо того, як приєднатися до курсу. Онлайн-сесії проводяться наживо на платформі Zoom. Рекомендуємо приєднатися через застосунок Zoom. Учасники можуть приєднатися до тренінгу через браузер, хоча браузер надає обмежений доступ до деяких інтерактивних функцій тренінгу. Очікується, що учасники матимуть стабільне інтернет-з’єднання та активну участь у всіх фасилитованих сесіях.

Мова

Українська, з англійським перекладом

Дати

Модуль для самостійного навчання: завершити до п’ятниці, 8 квітня 2023 року

Фасилітована сесія 1: середа, 12 квітня 2023 р. о 10:00 за київським часом

Фасилітована сесія 2: четвер, 13 квітня 2023 р. о 10:00 за київським часом

HPass Badge

Після завершення курсу учасники матимуть право подати заявку на отримання значка HPass, цифрового індикатора отриманих навичок та досягнень, та можливість для учасників продемонструвати свої навички та досвід у гуманітарному секторі. Ви можете знайти більше інформації на HPass Badges here.

У разі виникнення будь-яких скарг, будь ласка, напишіть на електронну пошту complaints@redr.org.uk

Якщо у вас є якісь конкретні вимоги до забеспечення доступу або потреб в навчанні, RedR UK прагне спробувати внести прийнятні зміни, щоб задовольнити ваші потреби, надішліть електронний лист на адресу training@redr.org.uk на будь-якому етапі процесу реестрації, щоб безпосередньо обговорити з RedR UK ваші потреби.

______________________________________________________________________

In collaboration with Sphere, RedR UK is organizing an on-line training programme to provide an introduction to the Sphere Handbook to those working or volunteering in the Ukraine humanitarian crisis response. The course explains how people and organisations responding to humanitarian crises can use the handbook to improve both the quality of the assistance they provide and their accountability, particularly to those directly affected by the crisis.

Course Structure

 • 1-hour self-paced e-learning
 • 2 x 2-hours facilitated online training sessions
 • 1 hour of reading and self-study

TOTAL learning time: 6 hours

Course Objectives

The self-paced module provides an introduction to the Sphere Handbook and explains how people and organisations responding to humanitarian crises can use the Handbook to improve the quality of the assistance they provide. Topics covered include:

 • What the Sphere Handbook is and what the purpose and intended impacts are,
 • What the principles and foundations of the Sphere Handbook are,
 • The core content and structure of standards on WASH, Food Security and Nutrition, Shelter and Settlement and Health,
 • How the standards are structured including what key actions, indicators and guidance notes are and how they can be used,
 • How to apply the standards in humanitarian contexts,
 • Where additional information and resources can be found to support the application of the minimum standards.

By the end of the 2 live facilitated modules, participants will be able to: 

 • Explain the Sphere approach ,
 • Summarise the content and structure of the Sphere Handbook ,
 • Demonstrate how adopting the Sphere approach will help ensure better accountability and quality in our programming,  
 • Give examples of how Sphere minimum standards, indicators, key actions and guidance notes can be applied in practice ,
 • Identify further sources of information, resources, and support .

Who should attend?

People involved in the Ukraine humanitarian crisis response with little or no knowledge of Sphere. Learners might be working or volunteering in a wide range of organisations including local government, national and local NGOs, Civil Society Organisations or Community-based Organisations. 

This course is offered for free; on a first come, first served basis, although training organizers shall retain access to the participants’ lists and the right to decide on the participants to be accepted on the training.

How to Join?

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration. Participants will need to have completed the self-paced module to get access to the on-line facilitated sessions.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Ukrainian (with English translation)

Dates

Self-paced module: to be completed by Friday 8th April 2023

Facilitated session 1: Wednesday April 10, 2023 at 10am Kyiv time

Facilitated session 2: Thursday April 11, 2023 at 10am Kyiv time

HPass Badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

If you have any questions about this course or require further information, please contact training@redr.org.uk. In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK are committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

___________________________

Course Overview

-
Course Length
2 days
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on