August

GBV awareness and risk mitigation for Ukraine humanitarian response (UKR)

Training

GBV awareness and risk mitigation for Ukraine humanitarian response (UKR)

This module examines gender-based violence and risk mitigation for Ukraine humanitarian response

Будь-ласка знайдіть нижче усі необхідні деталі УКРАЇНСЬКОЮ (Please find the details in UKRANIAN BELOW).

This module is an advanced module on Gender-based violence awareness and risk mitigation for Ukraine Humanitarian Responce (Level 1 and Level 2) following RedR's basic module on GBV in emergencies.This module also complements concepts in the Humanitarian Principles, Gender and Inclusion; and Protection components of the RedR UK course for responders to the Ukraine humanitarian crisis.

Module Aim

To better equip people working in the context of Ukraine humanitarian response to safely facilitate access to GBV services and mitigate GBV risks.

Module Objectives

Level 1 - session 1:

1. Review core concepts related to GBV, including Guiding Principles and the survivor-centred approach.

2. Summarize the legal framework related to GBV for Ukraine Humanitarian Crisis Response.

3. Describe the life-threatening consequences of GBV and the different types of services available to address them.

4. Understand the roles of different actors in addressing GBV.

5. Identify barriers to survivors accessing services, and discuss ways to safely reduce the barriers.

Level 2 - session 2:

1. Understand how GBV affects children and other marginalized groups, and that special considerations need to be applied.

2. Practice mapping GBV services in participants' area, using a Constant Companion tool.

3. Identify appropriate actions to take if GBV services are not available in participants' area.

4. Examine selected promising practices for GBV risk reduction, focusing on access to information strategies.

Course Structure

TOTAL learning time: 2.5 hours (2 modules, approximately 1 hour each with a break in between)

Who should attend?

The module is designed for humanitarian responders who are working with populations affected by the Ukraine conflict (refugees and IDPs) to increase their understanding and knowledge around gender based violence (GBV), including sexual violence. It responds to the need for humanitarians to know what actions are required to mitigate risks for non-GBV programmes and projects and respond to disclosures.

The course is aimed at people working in non-GBV specialist roles, but who already received some basic GBV-related learning activities.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to Join?

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

UKRAINIAN (with sign language interpretation)

Dates

Wednesday August 2, at 10:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

HPass Badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

If you have any questions about this course or require further information, please contact training@redr.org.uk. In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK are committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

Поінформованість про гендерно-зумовлене насильство та зменшення ризиків для гуманітарного реагування в Україні (рівень 1 та рівень 2)

Цей модуль є поглибленим модулем щодо гендерного насильства та зменшення ризиків для реагування на гуманітарні кризи в Україні (рівень 1 та рівень 2), який слідує за базовим модулем RedR щодо гендерного насильства в надзвичайних ситуаціях. Цей модуль також доповнює концепції гуманітарних принципів, ґендеру та інклюзії; компоненти захисту в рамках курсу RedR UK для служб реагування на гуманітарну кризу в Україні.

Мета модуля

Краще підготувати людей, які працюють у контексті гуманітарного реагування в Україні, для безпечного полегшення доступу до послуг, пов’язаних із ҐЗН, та зменшення ризиків ҐЗН.

Цілі модуля

Рівень 1 - сесія 1:

1. Ознайомити учасників з основними концепціями, пов’язаними з ҐЗН, включаючи Керівні принципи та підхід, орієнтований на постраждалих.

2. Коротко описати законодавчу базу, пов’язану з ҐЗН, для реагування на гуманітарну кризу в Україні.

3. Описати небезпечні для життя наслідки ГЗН та різні типи послуг, доступних для їх усунення.

4. Дати уяву про ролі різних учасників у боротьбі з гендерним насильством.

5. Визначити перешкоди для доступу постраждалих до послуг та обговоріть шляхи безпечного зменшення цих перешкод.

Рівень 2 - сесія 2:

1. Надати розуміння, як ҐЗН впливає на дітей та інші маргіналізовані групи, і що необхідно застосовувати особливі міркування.

2. Учасники попрактикуються відображати послуги з ГН у зоні учасників, використовуючи інструмент Constant Companion.

3. Визначити відповідні дії, які необхідно вжити, якщо послуги щодо гендерного насильства недоступні в районі учасників.

4. Вивчити вибрані перспективні практики для зменшення ризику ГОН, зосереджуючись на стратегіях доступу до інформації.

Структура курсу

Загальний час навчання: 2,5 години (2 модулі, приблизно по 1 годині кожен з перервою між ними)

Хто може взяти участь?

Модуль призначений для тих, хто займається гуманітарною допомогою, які працюють із населенням, яке постраждало від конфлікту в Україні (біженці та ВПО), щоб розширити їхнє розуміння та поінформованість щодо гендерного зумовленого насильства (ГЗН), включаючи сексуальне насильство. Модуль відповідає на потребу гуманітарних працівників знати, які дії необхідні для пом’якшення ризиків для програм і проектів, що не пов’язані з ГЗН, і реагувати на розкриття інформації щодо випадків ГЗН. Курс орієнтований на людей, які працюють на посадах спеціалістів, які не займаються ГЗН.

Цей курс пропонується безкоштовно, в порядку черги. Ми створимо список очікування, тому, будь ласка, напишіть нам, якщо курс (список учасників) вже заповнений, щоб ми могли мати на увазі, якщо з’явиться вільне місце

Як приєднатись?

Якщо ви хочете взяти участь, натисніть Register вгорі на цій строрінці, щоб зареєструватися. Після реєстрації ви отримаєте інструкції щодо того, як приєднатися до курсу. Онлайн-сесії проводяться наживо на платформі Zoom. Рекомендуємо приєднатися через застосунок Zoom. Учасники можуть приєднатися до тренінгу через браузер, хоча браузер надає обмежений доступ до деяких інтерактивних функцій тренінгу. Очікується, що учасники матимуть стабільне інтернет-з’єднання та активну участь у всіх фасилітованих сесіях

Мова

Українська (із сурдоперекладом )

Дати

Середа 2 серпня 10:00 за Київським часом (EEST or UTC+3)

HPass Badge

Після завершення курсу учасники матимуть право подати заявку на отримання значка HPass, цифрового індикатора отриманих навичок та досягнень, та можливість для учасників продемонструвати свої навички та досвід у гуманітарному секторі. Ви можете знайти більше інформації на HPass Badges here.

У разі виникнення будь-яких скарг, будь ласка, напишіть на електронну пошту complaints@redr.org.uk

Якщо у вас є якісь конкретні вимоги до забеспечення доступу або потреб в навчанні, RedR UK прагне спробувати внести прийнятні зміни, щоб задовольнити ваші потреби, надішліть електронний лист на адресу training@redr.org.uk на будь-якому етапі процесу реестрації, щоб безпосередньо обговорити з RedR UK ваші потреби.

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on