April

Structural Damage Assessments course (Ukrainian)

Training

Structural Damage Assessments course (Ukrainian)

Develop your structural engineering skills to assess damage and make informed decisions on whether to repair or dismantle damaged buildings

Будь-ласка знайдіть нижче усі необхідні деталі УКРАЇНСЬКОЮ (Please find the details in UKRANIAN BELOW).

Develop your structural engineering skills to assess the damage and make informed decisions on whether to repair or dismantle a damaged building.

RedR UK is offering a free-of-charge, innovative, high-quality online training course aiming to provide structural engineers in Ukraine the tools, skills, and knowledge to better assess damages and make informed decisions on whether to repair or dismantle a building or seek expert advice.

Through a blended learning approach, you will cover simple tools for structural assessment, adequate structural detailing and related quality control for damaged buildings.

The course is not looking to training certified damage assessor however it aims to enable the comission members to undertake damage assessemnt effectively. Having said that, the training will help non-strucutural engineers to get certification of damage assessor in Ukraine by uplifting their knowldge in relation to damage assessment. The core modules pertain directly to damage assessments, however there are optional extra modules if participants would also like to upskill on repairs, retrofitting, or understand the more technical details of structural behaviour of buildings.

This course is 5 weeks plus a welcome week, composed of 4 live sessions, with individual and group work assigned between each session. In total, you will be expected to spend about five hours per week on this training.

After completing this course, participants will be able to:

 • Explain loading and its critical design considerations
 • Determine the fundamental behaviour of a structural system and how load will transfer throughout the structure
 • Determine the types of failure that can occur in a local element and how to visually identify failures on site
 • Describe the methods of structural analysis for the purpose of performance based design
 • Determine the most suitable retrofit approach for different structural defects locally or globally
 • Describe good construction practice for a retrofit or repair for resilient structure

 

COURSE STRUCTURE

The program will run between the 18th of April and the 10th of May 2024. Each week of the 4-week training program consists of self-paced online work (Moodle) and 4 live practical sessions.

Below you can see the exact schedule:

Pretraining session will be held on 12th of April (1 hour long) at 3 pm

Facilitated session 1: Thursday 18 of April 2024 at 13pm Kyiv time

Facilitated session 2: Thursday 25 of April 2024 at 13pm Kyiv time

Facilitated session 3: Thursday 2 of May 2024 at 13pm Kyiv time

Facilitated session 4: Thursday 9 of May 2024 at 13pm Kyiv time

 

What is the language of the training?

Ukrainian

How to Join?

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration. Participants will need to have completed the self-paced module to get access to the on-line facilitated sessions.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

 

HPASS BADGING

For this module, RedR UK is also offering HPass Badging. An HPass badge is a digital indicator of achievement and a way for participants to demonstrate their skills and experience. More information on HPass Badging can be found here: https://hpass.org/hpass-for-individuals/.

Participants will be able to redeem a badge through a link sent after the module.

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR are committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email engineering.skills@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR about your needs.

RedR UK’s Structural Engineering Programme is implemented in partnership with Ramboll UK, and is kindly funded by the Ramboll Foundation.

----------------------

Курс "Основи оцінки та відновлення пошкоджених вибухом будівель в Україні".

Ви зможете розвинути свої навички проектування конструкцій, щоб оцінювати збитки та приймати обґрунтовані рішення щодо ремонту чи демонтажу пошкодженої будівлі.

RedR UK пропонує безкоштовний, інноваційний, високоякісний навчальний онлайн-курс, метою якого є надання інженерам-конструкторам в Україні інструментів, навичок і знань для кращої оцінки збитків і прийняття обґрунтованих рішень щодо ремонту чи демонтажу будівлі чи звернутися за порадою до експерта.

Завдяки змішаному підходу до навчання ви опануєте прості інструменти для структурної оцінки, адекватної структурної деталізації та відповідного контролю якості для пошкоджених будівель.

Курс не спрямований на підготовку сертифікованих оцінювачів збитків, однак він спрямований на те, щоб дати членам комісії змогу ефективно проводити оцінку збитків. Зважаючи на це, тренінг допоможе інженерам, які не займаються будівництвом, отримати сертифікат оцінювача збитків в Україні, підвищуючи їхні знання щодо оцінки збитків. Основні модулі стосуються безпосередньо оцінки збитків, однак є додаткові модулі, якщо учасники також бажають підвищити кваліфікацію щодо ремонту, модернізації або зрозуміти більше технічних деталей поведінки конструкції будівель.

Цей курс триває 5 тижнів плюс привітальний тиждень, який складається з 4 живих сесій, з індивідуальною та груповою роботою між кожними сесіями. Загалом очікується, що ви витрачатимете на це навчання близько п’яти годин на тиждень.

Після завершення цього курсу учасники зможуть:

 • Пояснити завантаження та його критичні міркування щодо дизайну
 • Визначити принципову поведінку конструкційної системи та те, як навантаження буде передаватись по всій конструкції
 • Визнаити типи несправностей, які можуть виникнути в локальному елементі, і як візуально ідентифікувати несправності на місці
 • Описати методи структурного аналізу з метою проектування на основі продуктивності
 • Визначити найбільш відповідний підхід до модернізації для різних структурних дефектів локально чи глобально
 • Описати належну будівельну практику для модернізації або ремонту еластичної конструкції

СТРУКТУРА КУРСУ

Програма триватиме з 18 квітня по 10 травня 2024 року. Кожен тиждень 4-тижневої програми навчання складається з самостійної онлайн-роботи (Moodle) і 4 практичних занять у реальному часі.

Нижче ви можете побачити точний розклад:

Підготовка відбудеться 12 квітня (1 година), о 15:00 за київським часом

Фасилітована сесія 1: четвер, 18 квітня 2024 р. о 13:00 за київським часом

Фасилітована сесія 2: четвер, 25 квітня 2024 р. о 13:00 за київським часом

Фасилітована сесія 3: четвер, 2 травня 2024 р., о 13:00 за київським часом

Фасилітована сесія 4: четвер, 9 травня 2024 р., о 13:00 за київським часом

 

Якою мовою ведеться навчання?

українська

Як приєднатися?

Якщо ви хочете взяти участь, будь ласка, зареєструйтеся через Eventbrite. Після реєстрації ви отримаєте інструкції, як приєднатися до курсу. Учасники повинні пройти модуль самостійного навчання, щоб отримати доступ до онлайн-сесій.

Живі онлайн-сесії проводяться на Zoom. Рекомендуємо приєднатися через додаток Zoom. Учасники можуть приєднатися до тренінгу через браузер, хоча браузер пропонує обмежений доступ до деяких інтерактивних функцій тренінгу. Очікується, що від учасників буде стабільне підключення до Інтернету та активна участь у всіх фасилітованих сесіях.

Course Overview

-
Course Length
23 days
Location
-
Timezone
Europe/Kyiv
Book tickets on