May

Humanitarian Ethics and Principles in Practice (English/Polish)

Training

Humanitarian Ethics and Principles in Practice (English/Polish)

The Humanitarian Ethics and Principles in Practice module is run as two 60 minute sessions.

Please find the details in POLISH BELOW // Poniżej informacje w języku POLSKIM.

The first session considers Humanitarian Ethics and aims to introduce participants to the challenge of ethical dilemma that is inherent in humanitarian response.

The second session builds upon the first and introduces the four Humanitarian Principles and the concept of ‘do no harm’ in humanitarian response. The module has a specific emphasis on the context of the Ukraine humanitarian crisis response and encourages the participants to reflect on how their own personal ethics affect their decision making and actions in supporting the response.

Module Objectives

  • Identify some of the ethical issues affecting humanitarian response.
  • Describe some of the different factors that influence ethical decision making in humanitarian response
  • Reflect on the impact of your own personal ethics and how these may affect your decisions in the current context of the Ukraine humanitarian crisis response
  • Describe some of the common ethical concerns in humanitarian data management
  • List the four humanitarian principles and explain their meaning
  • Explain the importance of applying the four humanitarian principles in the provision of humanitarian assistance in the context of the Ukraine humanitarian crisis response
  • Explain the principle of 'do no harm' in providing humanitarian assistance in the context of the Ukraine humanitarian crisis response

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration.

Total learning time: 120 minutes

Participants will be asked to watch a short video prior to the live session.

Who should attend?

The module is designed for humanitarian responders who are working with populations affected by the Ukraine conflict such as local actors – staff and volunteers working with local organisations, municipalities, Community Based Organisations (CBOs), and faith-based organisations without experience in humanitarian response.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Training will be facilitated by RedR UK international experts in the English language with simultaneous interpretation available in Polish

Dates

Session I and II : 5th May, 10:00 Kyiv time (EEST or UTC+3), this is, 15:00 in Warsaw

Hpass badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

Any questions? Check out our Terms and Conditions here, or contact training@redr.org.uk.

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

________

Etyka działań humanitarnych oraz zasady w praktyce

Moduł Etyka działań humanitarnych oraz zasady w praktyce obejmuje dwie 60-minutowe sesje.

Pierwsza sesja poświęcona jest etyce działań humanitarnych i ma za zadanie zapoznać uczestników z wyzwaniami dylematów etycznych, które nieodzownie łączą się z działaniami humanitarnymi.

Druga sesja jest rozwinięciem pierwszej: wprowadza cztery Zasady pomocy humanitarnej oraz koncepcję „niewyrządzania krzywdy” poprzez działania humanitarne.

Ten moduł skupia się konkretnie na kontekście kryzysu humanitarnego na Ukrainie; zachęcamy uczestników, aby zastanowili się, jak ich osobiste zasady etyczne wpływają na decyzje i działania podejmowane w ramach ich pracy.

Czego nauczy ten moduł

Zidentyfikować niektóre problemy etyczne związane z niesieniem pomocy humanitarnych;

Opisać niektóre czynniki, które wpływają na etykę decyzji podejmowanych w trakcie niesienia pomocy humanitarnej;

Zastanowić się nad wpływem swoich własnych zasad etycznych na to, jakie decyzje podejmujesz w obecnym kontekście pracy w związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie;

Opisać niektóre, częste dylematy etyczne w zarządzaniu danymi humanitarnymi;

Wymienić cztery zasady pomocy humanitarnej;

Wyjaśnić, dlaczego ważne jest stosowanie czterech zasad pomocy humanitarnej w kontekście kryzysu humanitarnego na Ukrainie;

Wyjaśnić koncepcję „niewyrządzania krzywdy” w kontekście pomocy humanitarnej w związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie.

Struktura kursu

Moduł składa się z dwóch 60-minutowych sesji na żywo ze szkoleniowcem.

CAŁKOWITY czas kursu:

120 minut

Będziemy prosić, aby uczestnicy obejrzeli krótki materiał wideo przed kursem.

Kto powinien wziąć udział?

Moduł przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy społecznościom dotkniętym konfliktem na Ukrainie, czyli lokalnych działaczy - personel i wolontariusze lokalnych organizacji, władz lokalnych, organizacji społecznościowych (CBOs), organizacji wyznaniowych, które nie mają doświadczenia w niesieniu pomocy humanitarnej.

Ten kurs oferowany jest bezpłatnie; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Stworzymy też listę oczekujących; jeśli zabraknie miejsc, to prosimy wysłać do nas e-mail, na wypadek, gdyby ktoś zrezygnował.

Kto powinien wziąć udział?

Ten moduł kierowany jest do osób, niosących pomoc humanitarną w związku z kryzysem na Ukrainie zarówno w samej Ukrainie jak i w krajach sąsiadujących.

Ten kurs oferowany jest bezpłatnie; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Stworzymy też listę oczekujących; jeśli zabraknie miejsc, to prosimy wysłać do nas e-mail, na wypadek, gdyby ktoś zrezygnował.

Dates

Session I and II : 5th May, 10:00 Kyiv time (EEST or UTC+3), this is, 15:00 in Warsaw

Znak Hpass

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mogli ubiegać się o Znak HPass, czyli cyfrową plakietkę, dzięki której można zasygnalizować posiadanie danych umiejętności i doświadczeń w sektorze pomocy humanitarnej.

Więcej informacji na temat plakietek HPass można przeczytać:

https://hpass.org/digital-badging-learn-more-about-how-it-works/

Jakieś pytania?

Warunki umowy są do wglądu tutaj, można też kontaktować się z nami pod adresem training@redr.org.uk.Wszelkie skargi należy kierować na adres: complaints@redr.org.uk

RedR UK podejmuje starania, by spełniać potrzeby wszystkich ludzi, w tym różnych grup płciowych, wiekowych i osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby związane z dostępem do szkoleń lub specjalne potrzeby edukacyjne, RedR UK dołoży starań, aby dostosować się do twoich potrzeb w uzasadnionym stopniu; aby omówić swoje potrzeby bezpośrednio z RedR UK, wyślij e-mail do training@redr.org.uk w jakimkolwiek momencie procesu rezerwacji miejsca.

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on