May

Inclusive Humanitarian Programming (Eng/UKRAINIAN)

Training

Inclusive Humanitarian Programming (Eng/Polish)

Enabling participants to identify at risk groups and barriers, and analyse inclusion principles in the context of Ukraine

 

Please find the details in POLISH BELOW/ Poniżej informacje w języku POLSKIM.

This module examines how at-risk populations and subpopulations are often excluded in a humanitarian response and the current challenges emerging in Ukraine and neighbouring countries regarding inclusion.

The module helps participants to identify barriers to inclusion and embed key concepts and principles in their work. Using case studies and participative methodology, participants will reflect on the Ukraine context and consider how to prioritise key actions in their work.

 

Module Objectives

By the end of the session you will be able to:

  • List key at risk populations and subpopulations in the context of Ukraine
  • Analyse key inclusion principles and how to embed them into programmes: data and information management, addressing barriers, participation of older people and people with disabilities, and strengthening of their capacities
  • Assess key concepts and barriers to inclusion
  • Explain how to prioritise and apply actions that will improve inclusion programming in your humanitarian response

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration

TOTAL 120 minutes

Participants will be asked to watch a short video prior to the live sessions.

Who should attend?

This training is for people responding to the humanitarian needs of people affected by the conflict inside and outside Ukraine, who would like to ensure they are working inclusively regarding gender, age and disability. Participants may work or volunteer in humanitarian, development or human rights organisations, in Community Based Organisations (CBOs), Organisations for People with Disabilities (OPDs), Older People's Associations (OPAs), Faith-Based Organisations (FBOs), women’s rights or youth groups.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Training will be facilitated by RedR UK international experts in the English language with simultaneous interpretation available in Ukrainian.

Dates

Sessions I and II: Thursday 19th May 2022, 16:00 Kyiv time (EEST or UTC+3). There will be a break between the two sessions.

Hpass badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

Any questions? Check out our Terms and Conditions here, or contact training@redr.org.uk.

 

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

 

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

 

_______________________

 

Planowanie inkluzywnej pomocy humanitarnej

Ten moduł dotyczy tego, jak bardziej zagrożone grupy i podgrupy są często wyłączone z pomocy humanitarnej oraz jakie wyłaniają się obecnie wyzwania na Ukrainie i w krajach sąsiadujących jeśli chodzi o inkluzywność.

Moduł pomoże uczestnikom zidentyfikować bariery inkluzywności oraz jak wprowadzić kluczową koncepcję i założenia inkluzywności w ich pracę. Korzystając z przykładowych przypadków i metodologii uczestnictwa, osoby biorące udział będą mogły rozważyć to w kontekście Ukrainy i zastanowić się, jak nadać priorytet kluczowym działaniom w swojej pracy.

Cel modułu

Uczestnicy kursu mają nauczyć się identyfikować grupy zagrożone i bariery, jaki prawdopodobnie napotkają, analizować zasady inkluzywności w kontekście Ukrainy.

Czego nauczy ten moduł

  • Wymienić najważniejsze zagrożone grupy i podgrupy w kontekście Ukrainy
  • Przeanalizować główne zasady inkluzywności oraz jak je wprowadzać do programów: zarządzanie informacjami i danymi, kwestie barier, udział osób starszych i niepełnosprawnych, wzmacnianie ich możliwości
  • Ocenić kluczowe koncepcje i bariery inkluzywności
  • Wyjaśnić, jak priorytetyzować i stosować działania poprawiające inkluzywność planowanych programów w ramach pomocy humanitarnej

Struktura kursu

Moduł składa się z dwóch 60-minutowych sesji na żywo ze szkoleniowcem.

W SUMIE 120 minut

Kto powinien wziąć udział?

To szkolenie jest dla osób zaangażowanych w pomoc w związku z potrzebami humanitarnymi ludzi dotkniętych konfliktem na terenie Ukrainy i poza tym krajem, które chciałyby pracować w sposób inkluzywny pod względem płci, wieku czy niepełnosprawności. Uczestnicy mogą pracować lub być wolontariuszami w organizacjach zajmujących się pomocą humanitarną, rozwojem, prawami człowieka, organizacjach społecznościowych (CBO), skupiających osoby z niepełnosprawnościami (OPD), stowarzyszeniach osób starszych (OPA), organizacjach wyznaniowych (FBO), grupach praw kobiet i grupach młodzieżowych.

Daktyle

Sessions I and II: Thursday 19th May 2022, 16:00 Kyiv time (EEST or UTC+3). There will be a break between the two sessions.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział, należy zarejestrować się przez platformę Evenbrite.Po rejestracji otrzymasz instrukcje, jak się połączyć.Kurs będzie odbywał się na żywo przez Zoom.Sugerujemy, aby łączyć się przez aplikację Zoom.Uczestnicy mogą łączyć się przez przeszukiwarkę, ale wtedy niektóre interaktywne funkcje kursu mogą być niedostępne.Uczestnicy powinni mieć stabilne połączenie internetowe i brać aktywny udział we wszystkich sesjach ze szkoleniowcem.

W jakim języku przeprowadzane jest szkolenie?

W języku angielskim (dostępne tłumaczenie symultaniczne na język polski)

Znak Hpass

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mogli ubiegać się o Znak HPass, czyli cyfrową plakietkę, dzięki której można zasygnalizować posiadanie danych umiejętności i doświadczeń w sektorze pomocy humanitarnej.

Więcej informacji na temat plakietek HPass można przeczytać: tutaj

Jakieś pytania?

Warunki umowy są do wglądu here, można też kontaktować się z nami pod adresem training@redr.org.uk.

Wszelkie skargi należy kierować na adres: complaints@redr.org.uk

RedR UK podejmuje starania, by spełniać potrzeby wszystkich ludzi, w tym różnych grup płciowych, wiekowych i osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby związane z dostępem do szkoleń lub specjalne potrzeby edukacyjne, RedR UK dołoży starań, aby dostosować się do twoich potrzeb w uzasadnionym stopniu; aby omówić swoje potrzeby bezpośrednio z RedR UK, wyślij e-mail do training@redr.org.uk w jakimkolwiek momencie procesu rezerwacji miejsca.

 

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on