May

Project Identification & Design (Humanitarian PCM) (Eng/Polish)

Training

Project Identification & Design (Humanitarian PCM) (Eng/Polish)

Enabling participants to use assessment data to identify and design a project based on needs and their organisation’s capacities and mandate

Please find the details in POLISH BELOW/ Poniżej informacje w języku POLSKIM.

This module is part of a series of four modules on project cycle management. The four modules are:

 • Needs Assessment
 • Project Identification and Design
 • Project Planning and Implementation
 • Monitoring and Evaluation

This module explores how to use evidence collected in needs assessment, an understanding of gaps in provision and an analysis of organisational strengths to identify potential projects to implement, how to select appropriate projects and how to present these to potential donors using a logical framework.

The module is contextualised for Ukraine and its neighbouring countries receiving refugees.

The module is a live session that will take place on zoom. The session provides opportunities for learners to actively participate in the session and to apply the learning to their own context.

Module aim

To enable participants to use assessment data to identify and design a project based on needs and their organisation’s capacities and mandate.

Module Objectives

By the end of the session you will be able to:

 • Describe how to identify and design a project based on evidence of need, understanding of gaps in provision and organisational strengths
 • Explain the key features and purpose of problem trees, SWOT analysis and gap analysis
 • List cross-cutting issues to consider in project design
 • Describe the purpose and key features of a logical framework
 • Formulate outcomes, outputs and activities for a project
 • Explain what assumptions, indicators and means of verification are,
 • Specify ways to improve funding proposals

Course Structure

The module comprises two live facilitated sessions, each 60 minutes duration

TOTAL 120 minutes

Participants will be asked to watch a short video prior to the live sessions.

Who should attend?

Anyone responding to the humanitarian needs of people affected by the conflict inside and outside Ukraine, who would like to know more about how to identify and design a project. This is a beginner level course.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Training will be facilitated by RedR UK international experts in the English language with simultaneous interpretation available in Ukrainian.

Dates

Sessions 1 and 2: Wednesday 11th May, 16:00 Kyiv time (EEST or UTC+3). There will be a break between the two sessions.

Hpass badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

Any questions? Check out our Terms and Conditions here, or contact training@redr.org.uk.

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

_______________________

Zarządzanie cyklem projektu humanitarnego: Identyfikacja i opracowanie projektu

Ten moduł jest częścią serii czterech modułów na temat zarządzania cyklem projektu. Te cztery moduły to:

 • Ocena potrzeb
 • Identyfikacja i opracowanie projektu
 • Planowanie i implementacja projektu
 • Monitorowanie i ocena projektu

Ten moduł rozważa, w jaki sposób korzystać z dowodów płynących z oceny potrzeb oraz jakie są luki w systemie. Dokonujemy także analizy mocnych stron organizacji, aby zidentyfikować, jakie projekty byłby możliwe do wprowadzenia, jak wybrać odpowiednie projekty oraz w jaki sposób przedstawiać je potencjalnym darczyńcom korzystając z logicznych podstaw.

Moduł przedstawiany jest w kontekście Ukrainy i krajów sąsiadujących, które przyjmują uchodźców.

Ten kurs odbywa się na sesji na żywo online na platformie zoom. Uczestnicy mają możliwość brania aktywnego udziału w sesji oraz zastosowania nowych informacji w swoim własnym kontekście.

Cel modułu

Umożliwienie uczestnikom wykorzystanie danych wynikających z oceny sytuacji oraz opracowanie projektu na podstawie potrzeb, możliwości organizacji i uprawnień.

Czego nauczy ten moduł

W czasie modułu uczestnicy nauczą się:

 • Opisać, jak zidentyfikować i opracować projekt na podstawie potwierdzonych potrzeb, zrozumienia luk w systemie i mocnych stron danej organizacji
 • Wyjaśnić kluczowe cechy i cel stosowania drzewa problemu, analizy SWOT i analizy luk
 • Wymienić kwestie przekrojowe, które należy wziąć pod uwagę opracowując projekt
 • Opisać cel i kluczowe cechy podstawy logicznej
 • Sformułować założenia wyników, działania do wdrożenia i czynności wymagane do projektu
 • Wyjaśnić, czym są założenia, wskaźniki i sposoby weryfikacji
 • Podać sposoby poprawy propozycji pozyskiwania funduszy

Struktura kursu

Moduł składa się z dwóch 60-minutowych sesji na żywo ze szkoleniowcem.

W SUMIE 120 minut

Kto powinien wziąć udział?

Każdy, kto angażuje się w pomoc humanitarną dla osób dotkniętych konfliktem przebywających na Ukrainie lub poza, a chce dowiedzieć się więcej na temat tego, jak identyfikować i opracować projekt. Ten kurs jest dla początkujących.

Daktyle

Wednesday 11th May 2022, 16:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział, należy zarejestrować się przez platformę Evenbrite.Po rejestracji otrzymasz instrukcje, jak się połączyć.Kurs będzie odbywał się na żywo przez Zoom.Sugerujemy, aby łączyć się przez aplikację Zoom.Uczestnicy mogą łączyć się przez przeszukiwarkę, ale wtedy niektóre interaktywne funkcje kursu mogą być niedostępne.Uczestnicy powinni mieć stabilne połączenie internetowe i brać aktywny udział we wszystkich sesjach ze szkoleniowcem.

W jakim języku przeprowadzane jest szkolenie?

W języku angielskim (dostępne tłumaczenie symultaniczne na język polski)

Znak Hpass

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mogli ubiegać się o Znak HPass, czyli cyfrową plakietkę, dzięki której można zasygnalizować posiadanie danych umiejętności i doświadczeń w sektorze pomocy humanitarnej.

Więcej informacji na temat plakietek HPass można przeczytać: tutaj

Jakieś pytania?

Warunki umowy są do wglądu here, można też kontaktować się z nami pod adresem training@redr.org.uk.

Wszelkie skargi należy kierować na adres: complaints@redr.org.uk

RedR UK podejmuje starania, by spełniać potrzeby wszystkich ludzi, w tym różnych grup płciowych, wiekowych i osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby związane z dostępem do szkoleń lub specjalne potrzeby edukacyjne, RedR UK dołoży starań, aby dostosować się do twoich potrzeb w uzasadnionym stopniu; aby omówić swoje potrzeby bezpośrednio z RedR UK, wyślij e-mail do training@redr.org.uk w jakimkolwiek momencie procesu rezerwacji miejsca.

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on