March

Project Planning & Implementation (Humanitarian PCM) (Eng/Polish)

Training

Project Planning & Implementation (Humanitarian PCM) (Eng/Polish)

Exploring the tasks required during the project planning and implementation phases of the project cycle to ensure a project is successful

Please find the details in POLISH BELOW/ Poniżej informacje w języku POLSKIM.

This module is part of a series of four modules on project cycle management. The four modules are:

 • Needs Assessment
 • Project Identification and Design
 • Project Planning and Implementation
 • Monitoring and Evaluation

This module explores the key elements of planning that need to be undertaken when commencing a project: scope, time, resource, stakeholder and risk. It provides an overview of key tools that can be used for planning projects and allows learners the opportunity to consider ways to improve project planning processes to ensure that project implementation is smooth.

The module is contextualised for Ukraine and its neighbouring countries receiving refugees.

The module is a live session that will take place on zoom. The session provides opportunities for learners to actively participate in the session and to apply the learning to their own context.

Module aim

To explore the tasks required during the project planning and implementation phases of the project cycle to ensure a project is successful.

Module Objectives

By the end of the session you will be able to:

 • Explain the purpose of the project planning and implementation phases of the project cycle
 • Describe the purpose and key tools used for planning, implementing and monitoring project scope, time, resources and stakeholder management
 • List the steps involved in risk management
 • Identify risk management strategies.

Course Structure

The module comprises a live facilitated session of 60 minutes’ duration .

Participants will be asked to watch a short video prior to the live sessions.

Who should attend?

Anyone responding to the humanitarian needs of people affected by the conflict inside and outside Ukraine, who would like to know more about how to plan and implement a project. This is a beginner level course.

This course is offered for free; on a first come, first served basis. We will be creating a waiting list, so please email us if the course is already full so we can keep you in mind if anybody drops out.

How to join

If you would like to attend, please register through Eventbrite. You will receive instructions on how to join the course after registration.

The live online sessions are hosted on Zoom. We recommend joining via the Zoom app. Participants may join the training via a browser, although the browser offers limited access to some of the interactive features of the training. Participants will be expected to have a stable internet connection and to actively participate in all facilitated sessions.

What is the language of the training?

Training will be facilitated by RedR UK international experts in the Polish language with simultaneous interpretation available in English .

Dates

Monday March 20, 13:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Hpass badge

Upon completion of the course participants will be eligible to apply for a HPass Badge, a digital indicator of achievement, and a way for participants to demonstrate their skills and experience in the humanitarian sector. You can find more information on HPass Badges here.

Any questions? Check out our Terms and Conditions here, or contact training@redr.org.uk.

In case of any complaints, please email complaints@redr.org.uk

RedR UK is committed to making sure everyone’s needs are met, including people of different genders, ages and disabilities. If you have any specific access requirements or learning needs RedR UK is committed to try and make reasonable adjustments to support your needs, please email training@redr.org.uk at any stage of the booking process to talk directly to RedR UK about your needs.

_______________________

Zarządzanie cyklem projektu: Planowanie i implementacja projektu

Ten moduł jest częścią serii czterech modułów na temat zarządzania cyklem projektu. Te cztery moduły to:

 • Ocena potrzeb
 • Identyfikacja i opracowanie projektu
 • Planowanie i implementacja projektu
 • Monitorowanie i ocena projektu

Ten moduł omawia kluczowe elementy planowania, które należy rozważyć przed rozpoczęciem projektu: zakres, czas, środki, strony zainteresowane oraz ryzyko. Moduł prezentuje przegląd kluczowych narzędzi, które mogą posłużyć do planowania projektu i pozwala uczestnikom na rozważenie sposobów poprawy procesu planowania projektu, tak aby implementacja przebiegała gładko. Moduł przedstawiany jest w kontekście Ukrainy i krajów sąsiadujących, które przyjmują uchodźców. Ten kurs odbywa się na sesji na żywo online na platformie zoom. Uczestnicy mają możliwość brania aktywnego udziału w sesji oraz zastosowania nowych informacji w swoim własnym kontekście. Cel modułu

Rozważenie zadań wymaganych do faz planowania i wdrażania projektu, tak aby projekt przebiegł z powodzeniem. Czego nauczy ten moduł

W czasie modułu uczestnicy nauczą się:

 • Wyjaśnić cel faz planowania i implementacji w cyklu projektu
 • Opisać cel i kluczowe narzędzia stosowane w planowaniu, implementacji i monitorowaniu zarządzania zakresem, czasem, środkami i stronami zainteresowanymi projektu.
 • Wymienić kroki związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Zidentyfikować strategie zarządzania ryzykiem Struktura kursu

Moduł składa się z 60-minutowej sesji na żywo ze szkoleniowcem. Kto powinien wziąć udział?

Każdy, kto angażuje się w pomoc humanitarną dla osób dotkniętych konfliktem przebywających na Ukrainie lub poza, a chce dowiedzieć się więcej na temat tego, jak zaplanować i wprowadzić w życie projekt. Ten kurs jest dla początkujących. Daktyle

Monday March 20, 13:00 Kyiv time (EEST or UTC+3)

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział, należy zarejestrować się przez platformę Evenbrite.Po rejestracji otrzymasz instrukcje, jak się połączyć.Kurs będzie odbywał się na żywo przez Zoom.Sugerujemy, aby łączyć się przez aplikację Zoom.Uczestnicy mogą łączyć się przez przeszukiwarkę, ale wtedy niektóre interaktywne funkcje kursu mogą być niedostępne.Uczestnicy powinni mieć stabilne połączenie internetowe i brać aktywny udział we wszystkich sesjach ze szkoleniowcem.

W jakim języku przeprowadzane jest szkolenie?

W języku polskim (dostępne tłumaczenie symultaniczne na język angielski)

Znak Hpass

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mogli ubiegać się o Znak HPass, czyli cyfrową plakietkę, dzięki której można zasygnalizować posiadanie danych umiejętności i doświadczeń w sektorze pomocy humanitarnej.

Więcej informacji na temat plakietek HPass można przeczytać: tutaj

Jakieś pytania?

Warunki umowy są do wglądu here, można też kontaktować się z nami pod adresem training@redr.org.uk.

Wszelkie skargi należy kierować na adres: complaints@redr.org.uk

RedR UK podejmuje starania, by spełniać potrzeby wszystkich ludzi, w tym różnych grup płciowych, wiekowych i osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli masz jakieś specjalne potrzeby związane z dostępem do szkoleń lub specjalne potrzeby edukacyjne, RedR UK dołoży starań, aby dostosować się do twoich potrzeb w uzasadnionym stopniu; aby omówić swoje potrzeby bezpośrednio z RedR UK, wyślij e-mail do training@redr.org.uk w jakimkolwiek momencie procesu rezerwacji miejsca.

Course Overview

Course Length
1 day
Location
-
Timezone
Europe/Kiev
Book tickets on